Működési szabályzat

A PTE TTK KÉMIA DOKTORI ISKOLÁJÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA


A szabályzat letölthető itt, vagy a Letöltések menüben

I. Általános rendelkezések

1. A PTE TTK Kémiai Doktori Iskolája (a továbbiakban: KDI) a MAB 2002/5/II. sz. határozata értelmében akkreditált doktori képzést folytat, amelynek működését a hatályos Felsőoktatási törvény (továbbiakban: FTV), a PTE Doktori Szabályzata (továbbiakban: EDSZ) és a Természettudományi Kar Doktori Szabályzata (továbbiakban: KDSZ) rendelkezései alapján határozza meg. Javaslatait, állásfoglalásait a Kari Doktori és Habilitációs Bizottság (KDHB) elé terjeszti.

2. Az KDI által folytatott doktori képzésnek két formája van: a teljes idejű (ösztöndíjas, vagy önköltséges) és a részidejű (főállású munkaviszony melletti) forma. A képzés keretében, illetve egyéni felkészülés alapján legmagasabb egyetemi végzettségként doktori (PhD) fokozat odaítélésére tesz javaslatot.

3. Az KDI rendelkezik:

 • a) a doktori képzés és a doktori fokozat odaítélésére vonatkozó javaslattétel együttes jogával,
 • b) a doktori képzés jogával, mely felöleli a felvételi elbírálásban és a vizsgáztatásban való részvétel, valamint oktatási foglalkozások tartásának jogát.

II. A Kémiai Doktori Iskola szervezete és működése

Az KDI működése a doktori iskola alapító belső és külső tagjainak, valamint meghívott tagjainak tevékenységén alapul. A doktori iskola tagjai témavezetői feladatokat láthatnak el. A doktori iskolában a szakmai tevékenységet a doktori iskola vezetője és a doktori iskola tanácsa irányítja.

1. A doktori iskola vezetőjének feladatai:

 • a) az akkreditáció során pályázik a doktori iskola meghirdetésére;
 • b) javaslatot tesz az iskolába felvehető keretszámra;
 • c) felelősen irányítja a doktori iskola tanácsának munkáját és felelős az ott születő döntések végrehajtásáért;
 • d) felelős a doktori iskolában folyó képzés minőségéért;
 • e) képviseli a doktori iskolát;
 • f) felelős a doktori iskola adminisztrációjának irányításáért és költségvetésének felhasználásáért;
 • g) információcserét folytat az illetékes doktori tanácsokkal.
A doktori iskola vezetője a fenti feladatok elvégzésének segítésére az iskola akkreditált oktatói közül munkatársat/-társakat jelölhet ki. Az EDSZ 6. § alapján a doktori iskola akkreditált oktatói a szervezett képzés keretében témákat és oktatási foglalkozásokat hirdethetnek meg. A doktori téma olyan tudományos célkitűzés, amelynek megvalósítása alkalmas arra, hogy a témavezető irányításával a jelölt elsajátítsa a tudományos ismereteket, a tudományos módszerek alkalmazását és erről tudományos közlemények, előadások és doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen. A témavezető(k) a doktori iskola azon akkreditált oktatója (oktatói), aki(k) a PhD hallgató tanulmányait és kutatásait felelősen irányítja (irányítják).

2. A témavezető feladata:

 • a) segíti a PhD hallgatót tudományos közlemények írásában, a doktori értekezés elkészítésében, támogatja külföldi ösztöndíjak elnyerésében.
 • b) javaslatot tesz a PhD hallgató egyéni képzési és kutatási tervére és felelős annak színvonaláért és végrehajtásáért,
 • c) felelősséget vállal az elkészült doktori értekezés benyújtásáért, annak szakmai tartalmáért.

III. A Kémiai Doktori Iskola Tanácsa (KDIT)

A doktori iskolában a szakmai tevékenységet a doktori iskola vezetője a doktori iskola tanácsának közreműködésével irányítja.

1. A doktori iskola tanácsának elnöke, a doktori iskola vezetője. Szavazati joggal rendelkező tagjai a Doktori Iskola vezető helyettese mellett a doktori iskola oktatói által megszavazott belső alapító tagok. Az elnök által felkért titkár tanácskozási joggal vesz részt a tanács ülésein. Az ösztöndíjas PhD hallgatók delegáltjaként egy fő PhD hallgató képviselő tanácskozási joggal.

2. A doktori iskola tanácsának feladatai:

 • a) a iskola belső szabályzatának és követelményrendszerének kidolgozása az egyetemi és kari doktori szabályzattal összhangban, valamint az utóbbiak végrehajtása,
 • b) a PhD hallgatók tanulmányi és kutatási tevékenységéhez szükséges infrastrukturális és szakmai feltételek felügyelete,
 • c) a szervezett képzés szerkezetének meghatározása, javaslattétel az oktatási foglalkozások meghirdetésére,
 • d) a doktori iskolára háruló adminisztratív és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése,
 • e) javaslattétel a felvételi bizottság összetételére, a PhD hallgatók felvételére, a fokozatszerzésre irányuló eljárás megindítására, az abszolutórium kiadására, a hallgatói jogállás megszüntetésére,
 • f) javaslattétel a képzési hozzájárulás mértékére, a részidejű PhD hallgatók létszámára,
 • g) javaslattétel a szigorlati és bíráló bizottságok összetételére, valamint a fokozatszerzésre jelentkezők szigorlati tárgyaira,
 • h) javaslattétel a doktori iskola személyi állományának változtatására, így vezetőjének személyére, új programok és oktatók akkreditálására, témavezetők kijelölésére.
 • i) a doktori iskolák címében és tartalmában szükséges változtatások kezdeményezése és a javaslatoknak a MAB eljárási rendje szerinti előterjesztése,
 • j) meghatározza a felvételi követelményeket, a PhD hallgatóktól elvárt publikációs teljesítményeket, valamint szabályozza az értekezés és a tézisek formai követelményeit,
 • k) döntéseket hoz oktatási foglalkozások, kurzusok meghirdetéséről,
 • l) véleményezi a külföldön szerzett fokozatok honosítási kérelmeit,
 • m) a doktori szabályzatban leírt esetekben döntéseiről értesíti az illetékes testületeket.
A doktori iskola tanácsa fellebbviteli fóruma a kari doktori tanács. A KDSZ 17. pontja értelmében a hallgatói nyilvántartást a Dékáni Hivatal és a Tanulmányi Osztály végzi.

IV. A Kémiai Doktori Iskola Tanácsának működése

Az KDIT félévente legalább egy alkalommal, de az aktuális feladatokból adódóan ennél sűrűbben ülésező testület.
Az üléseinek összehívását kezdeményezhetik:

 • a) Kari Doktori Bizottság,
 • b) az KDIT elnöke és tagjai.
Az ülést az elnök hívja össze. A meghívót az ülés napirendjének megjelölésével és írásos előterjesztéseivel együtt egy héttel az esedékesség előtt kell a tagoknak kiküldeni.
Az ülés határozatképességéhez szavazásra jogosult tagjainak 51%-os részvétele szükséges. A tanács döntéseit, állásfoglalásait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava a döntő. A tanács valamely tagjának kérésére titkos szavazást kell elrendelni.
Az KDIT üléseiről a tanács titkára jegyzőkönyvet készít, amit az elnök hitelesít. A jegyzőkönyvet megkapják a tanács tagjai, valamint a kari Doktori és Habilitációs Tanács elnöke.

V. Felvétel a Kémiai Doktori Iskolába

Az EDSZ 21. § alapján a szervezett doktori képzésnek két formája van: a teljes idejű (ösztöndíjas, vagy önköltséges) és a részidejű (főállású munkaviszony melletti) forma. Mindkét képzési formára a KDSZ 1. sz. mellékletében szereplő adatlap benyújtásával lehet jelentkezni. A képzésre való felvétel lehetőségéről az érdeklődők az egyetemen, valamint a társintézményeknél kihelyezett, ill. újsághirdetésben megjelentetett pályázati felhívásból értesülhetnek. A felvételi vizsgabizottság előtt zajlik, a jelentkezők a felvételi időpontjáról értesítést kapnak.

1. A Felvételi Vizsgabizottság:
A bizottság 3 tagú, elnöke a Doktori Iskola vezetője, tagjai a KDIT javaslata alapján, az alapító tagok közül kerülnek ki. A vizsgáról a KDSZ 2. sz. mellékletében meghatározott jegyzőkönyv készül. A felvételi vizsga szervezése, adminisztrációja - beleértve a jegyzőkönyvek elkészítését is - a KDIT adminisztrációjáért felelős munkatárs(ak) feladata, amelynek elvégzését a tanács titkárának irányításával végzik.

2. Felvételi feltételek:

 • a) egyetemi természettudományi, gyógyszerész vagy orvosi diploma,
 • b) C típusú középfokú állami - vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga egy világnyelvből.
Az eredmények alapján a felvételi vizsgabizottság rangsort állít fel a felvételizők között, ezt követve - a mindenkori keretszámon belül - a legalább 67%-os teljesítményt nyújtók nyerhetnek felvételt. A teljes rangsort a vizsgák lezárultával nyilvánosságra hozzák. A végső felvételi döntést a kari Doktori és Habilitációs Bizottság hozza meg. A döntések ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban jogsértés esetén panasz nyújtható be az EDHB-hoz. A pályázókat a Dékáni Hivatal értesíti a döntésről, elutasítás esetén indoklással.

VI. A szervezett képzés követelményei

Az KDI képzésében résztvevőknek teljesíteniük kell az EDSZ 28. § 1-3. pontjaiban meghatározott tanegységeket (kredit). A képzés első 4 félévében félévenként legalább 4 kredit-értékű, kreditenként 14 egyórás előadásnak, vagy gyakorlatnak megfelelő oktatásban kell részesülniük, amelyeknek vizsgával kell lezárulnia.
A tanulmányi idő megszakítását legfeljebb 3 alkalommal, de legfeljebb összesen három évre, megfelelő indokok alapján (pl. külföldi tanulmányút, betegség, stb.) a iskolavezető javaslatára a kari doktori tanács engedélyezheti. Erre az időre ösztöndíj nem folyósítható.
A PhD hallgatók - a KDSZ-ben leírt összegű - tandíjat fizetnek. A tandíjból származó bevétel a doktori képzés céljaira fordítandó.
Tandíjmentesség illeti meg az ösztöndíjban részesülő, doktori képzésben részt vevő hallgatót:

 • a) amennyiben heti 4 órában oktatási tevékenységet folytat,
 • b) az ösztöndíjban részesülő első doktori képzésben részt vevő hallgatót a képzés harmadik évében alanyi jogon,
 • c) a tandíj fizetésére kötelezett hallgatók közül azt, aki gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesül, a segély, illetőleg a támogatás folyósításának időtartama alatt.
A fentebb meghatározottakon túl tandíjmentességet, tandíjkedvezményeket a hallgató a KDIT-től írásban, szociális és tanulmányi okból kérhet. A kérelmet a doktori iskola tanácsa bírálja el. A döntést a kari tanulmányi osztályoknak meg kell kapniuk.
Téves díjmegállapítás miatt a PhD hallgató - 15 munkanapon belül - fellebbezéssel élhet az egyetem rektorához.
A PhD hallgató összesen 36 hónapig jogosult ösztöndíjra, de az abszolutórium megszerzésével az ösztöndíj megszűnik.

VII. Az KDI fokozatszerzési követelményei

1. Az KDI a PhD fokozat megszerzéséhez az alábbi idegennyelv ismeretet követeli meg:

 • a) legalább egy C típusú állami, vagy azzal egyenértékű középfokú nyelvvizsga világnyelvből,
 • b) egy alapfokú állami, vagy lektorátusi nyelvvizsga egy második idegennyelvből.
 • c) A fokozatszerzéshez alapvetően 3.5 impakt faktor elérése, valamint egy elsőszerzős idegennyelvű közlemény szükséges
A PhD hallgatónak publikációinál minden esetben meg kell jelölnie a Doktori Iskolát valamint a témavezetőjének nevét.

VIII. A fokozatszerzési eljárás

1. A doktori fokozat megszerzésére jelentkezni kell. A jelentkezni a doktori (PhD) fokozat megszerzésére az EDSZ 46. § (6) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott cselekmények egyidejű elindítására vonatkozó kérelem benyújtásával lehet. A fokozatszerzési eljárást 21. pontjában részletezi a Kari Doktori Szabályzat. A fokozatszerzési eljárás megkezdését a hallgató az KDI vezetőjének jóváhagyásával kérelmezheti. A kérelmezés feltétele a tanulmányi kötelezettségek teljesítését igazoló abszolutórium megszerzése, mely 3 évig érvényes és a Tanulmányi Osztály állítja ki.

2. Az abszolutórium megszerzését követően kerülhet sor a doktori szigorlatra. A szigorlaton egy fő- és egy vagy két melléktárgyból kell számot adnia a jelöltnek áttekintő, összefoglaló jellegű tudásáról. A vizsgatárgyakat a KDIT tárgyalja meg és hagyja jóvá.
A szigorlati vizsgabizottság tagjai az elnök és két kérdező. A vizsgabizottság tagjai legalább PhD (CSc.) fokozattal rendelkező vezető oktatók, egyikük az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, a doktori iskolában részt nem vevő külső szakember. A jelölt témavezetője nem lehet tagja a bizottságnak. Az adminisztrációs feladatokat a bizottság mellé kijelölt titkár végzi, a szigorlatról a KDSZ 5. sz. mellékletének megfelelő jegyzőkönyv készül. A szigorlat értékelését a bizottság a KDSZ 6. sz. melléklete szerint végzi.

3. A doktori értekezés megvédése az eredményes szigorlat után kerülhet sorra. Az értekezést a fokozatszerzésre való jelentkezést követő két éven belül kell benyújtani. A doktori értekezés nyilvános vitájának kitűzéséhez a KDSZ 7. sz. mellékletében részletezett dokumentumok benyújtása szükséges.

Az értekezést a hivatalos benyújtása előtt az KDI házi vitáján, előopponálásán kell megvitatni. Erre a Doktori Iskola vezetője kéri fel a bírálókat, a vita megszervezése az KDIT adminisztrációjának a feladata.
Az értekezés benyújtásának, bírálatának és nyilvános vitájának minden mozzanata részleteiben szabályozott az EDSZ 54.§ -tól az 59. § -ig terjedő részeiben, illetve a KDSZ 6. és 21. bekezdéseiben, valamint 8. sz. mellékletében. A szabályozásban az KDI feladatai pontosan meghatározottak, egyedi szabályok alkalmazására nincs lehetőség.

4. Az értekezés és a tézisek tartalmi és formai követelményeiben az KDI megjeleníti a tudományterületi sajátosságokat.

5. A fokozatszerzési eljárást a jelentkezéstől számított három év elteltével az egyetem lezárja. Sikertelen eljárás után új eljárás leghamarabb a fokozatszerzési eljárás lezárásától számított két év elteltével, legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

IX. Az KDI gazdálkodása

A doktori iskola bevételeinek forrásai:

 • a) állami ösztöndíjas hallgatók ellátmánya,
 • b) önköltséges hallgatók képzési hozzájárulása
 • c) a hallgatók KDSZ 4. sz. mellékletében rögzített eljárási díjai.
A doktori iskola kiadásai:
 • a) a szervezett kurzusok meghívott előadóinak költségei,
 • b) a PhD hallgatók kutatási és infrastruktúra használati költségei,
 • c) a fokozatszerzési eljáráshoz kapcsolódó tiszteletdíjak (KDSZ 4. sz. melléklet)
 • d) az KDI adminisztrációs költségei

A doktori iskola gazdálkodásáért a felelősséget a doktori iskola vezetője viseli, az utalványozási jogot is ő gyakorolja. A rendelkezésre álló források felosztásáról, a fentebb részletezett költségek viseléséről az KDIT-val és a témavezetőkkel való egyeztetések nyomán a doktori iskola vezetője dönt.
A doktori iskola belső pénzügyi nyilvántartását az iskola vezetője által felkért segítő végzi a kijelölt adminisztrációs támogatással.

X. A szabályzat hatályba lépése

Az KDI szabályzata a 2003/2004 tanév felvételi időszakától lép életbe a pályázók számára. A korábban felvételt nyertekre a jogelőd programok előírásai vonatkoznak.

© PTE Kémia Doktori Iskola